kynologicky klubkynologicky klub lucenec logoslovensky erb
kynologicky klub Lucenec
 • Kynologický klub Lučenec

  Kynologický klub Lučenec

 • Kynologická záchranná brigáda

  Kynologická záchranná brigáda

 • Agility

  Agility

 • Výcvik všetkých plemien psov

  Výcvik všetkých plemien psov

 • Poľovnícka kynológia

  Poľovnícka kynológia

Oznamy:

 

Články

Čipovanie je povinné

Do 30. septembra 2013 musia byť, podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, všetky psy, držané na území Slovenskej republiky povinne označené transpondérom- mikročipom . Za nedodržanie tejto povinnosti môže byť majiteľovi psa uložená pokuta až 370,- Eur! 
Od 1. novembra 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa, mačky alebo fretky. To znamená, že každý pes, mačka, fretka musí byť nezameniteľne označený transpondérom- mikročipom spĺňajúcim normu ISO11784 alebo čitateľným tetovaním. Tetovanie je platné iba v tom prípade, že je dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011 a je riadne čitateľné. Psi, ktorí sú tetovaní po 3. júli 2011 musia byť dodatočne označení transpondérom- mikročipom. 
Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z.z.“), t.j. pred 1.11.2011, sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie v súlade s § 54b ods. 5) zákona č. 39/2007 Z.z. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňa 30. septembra 2013 musia byť psy, mačky alebo fretky označené transpondérom- mikročipom alebo tetovaním. Na psy, mačky alebo fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú do vlastníctva alebo držby inej osoby sa toto prechodné obdobie nevzťahuje. 
Aplikáciu transpondéra- mikročipu, môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedný za prevedenú aplikáciu. Zodpovednosťou veterinárneho lekára je si overiť funkčnosť transpondéru- mikročipu pred aplikáciou a po aplikácii na zvierati.
 Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené v Centrálnom registri spoločenských zvierat (ďalej len „CRSZ“). Údaje do CRSZ zadáva veterinárny lekár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa. 
Spoločenské zviera, ktoré bolo identifikované transpondérom- mikročipom resp. tetovaním pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z.z. a nie je registrované v CRSZ resp. v SRZ, jeho registráciu do CRSZ vykoná veterinárny lekár pri najbližšej vakcinácii proti besnote spolu so zadaním údajov o vakcinácii. 
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zriadila počítačovú databázu pre CRSZ v súlade s § 6 ods.2 písm. u) zákona č. 39/2007 Z.z. Počítačovú databázu pre Centrálny register spoločenských zvierat (www.crsz.sk) prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z.z. 
V súlade s Nariadením (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS musia byť všetky spoločenské zvieratá, ktoré sú predmetom premiestňovania a obchodovania v rámci Európskeho Spoločenstva a tretích krajín od 3. júla 2011 označené transpondérom a sprevádzané pasom, ktorý vydá veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat. 
Pas spoločenských zvierat je od 1. októbra 2004 jediným platným dokladom pri premiestnení psa, mačky alebo fretky mimo územie členského štátu, v ktorom sa narodili. Pas spoločenského zvieraťa môže vydať len veterinárny lekár, ktorý je na základe žiadosti a splnenia požiadaviek poverený Hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky na vydávanie pasov spoločenských zvierat. Poverení veterinárni lekári sú zapísaní do Zoznamu poverených veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat vedenom Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. 
(zdroj - internetový portál Klubu molossov Slovakia) 
39/2007 Z.z. 
ZÁKON 
z 12. decembra 2006 o veterinárnej starostlivosti 
§ 19 Identifikácia a registrácia zvierat
 (1) Zvieratá musia byť identifikované a ich identifikačné údaje sa musia viesť v centrálnom registri zvierat. Počítačovú databázu pre centrálny register zvierat prevádzkuje právnická osoba alebo fyzická osoba poverená ministerstvom. 
(2) Systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka musí obsahovať 
a) ušné značky na individuálnu identifikáciu zvierat, 
b) počítačovú databázu pre centrálny register zvierat, 
c) pasy zvierat, d) individuálny register vedený v každom chove.
(3) Spoločenské zvieratá82) musia byť identifikované a ich identifikačné údaje sa musia uviesť v centrálnom registri spoločenských zvierat. Počítačovú databázu pre centrálny register spoločenských zvierat prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. 
(4) Systém identifikácie a registrácie spoločenských zvierat musí obsahovať 
a) individuálnu identifikáciu spoločenského zvieraťa, 
b) počítačovú databázu pre centrálny register spoločenských zvierat, pre ktoré sú vystavené pasy spoločenských zvierat, 
c) pasy spoločenských zvierat, 
d) evidenciu vedenú povereným veterinárnym lekárom. 
(5) Psy, mačky a fretky určené na obchod musia byť nezameniteľne označené tetovaním alebo mikročipom a ich identifikačné údaje sa musia viesť v centrálnom registri spoločenských zvierat podľa odseku 3. 
(6) Ku všetkým údajom z centrálneho registra zvierat a centrálneho registra spoločenských zvierat musí byť umožnený trvalý prístup všetkým orgánom veterinárnej správy. 
(7) Právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré preukážu odôvodnený záujem, ako aj právnickým osobám založeným na ochranu spotrebiteľa a iným právnickým osobám podľa osobitných predpisov101) sa umožní prístup k údajom systému podľa odsekov 1 a 2, ktoré nepodliehajú utajenosti a ochrane údajov podľa osobitných predpisov.102) 
(8) Ku všetkým údajom a informáciám, ktoré sa týkajú systému identifikácie a registrácie zvierat, musí byť umožnený prístup Európskej komisii.
(9) Systém identifikácie a registrácie zvierat podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na druhy zvierat uvedené v osobitných predpisoch.103) 
(10) Podrobnosti o identifikácii a registrácii zvierat a spoločenských zvierat ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. 

19 V Y H L Á Š K A
 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky 
z 13. januára 2012 
o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje: 

§ 1
(1) Identifikácia psa, mačky a fretky sa vykoná podľa § 19 ods. 9 zákona najneskôr a) do ôsmich týždňov ich veku, b) pred ich uvedením na trh alebo c) pred ich prevedením do vlastníctva alebo držby inej osoby. 
(2) Identifikovaného psa, identifikovanú mačku a fretku pri premiestňovaní1) sprevádza správne vyrobený,vydaný, vyplnený a registrovaný pas spoločenského zvieraťa (ďalej len „pas“).2) 

§ 2 
(1) Údaje o identifikácii psa, mačky a fretky zadá veterinárny lekár do centrálneho registra spoločenských zvierat do 24 hodín od identifikácie spoločenského zvieraťa. 
(2) Počítačová databáza pre centrálny register spoločenských zvierat pre psy,mačky a fretky, ktoré sú identifikované podľa § 1 ods. 1, pre ktoré nebol vydaný pas, obsahuje 
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vlastníka, 
b) meno, druh, plemeno, pohlavie, dátum narodenia, druh a farbu srsti spoločenského zvieraťa, 
c) číslo transpondéra, dátum zavedenia transpondéra a jeho umiestnenie alebo dátum a číslo tetovania, 
d) dátum vakcinácie proti besnote, dátum platnosti vakcinácie proti besnote, označenie výrobcu, názov a číslo šarže vakcíny, meno a priezvisko súkromného veterinárneho lekára, ktorý vykonal vakcináciu. 
(3) Počítačová databáza pre centrálny register spoločenských zvierat pre psy,mačky a fretky, ktoré sú identifikované podľa § 1 ods. 1, pre ktoré bol vydaný pas, obsahuje
a) údaje podľa odseku 2, 
b) evidenciu všetkých pasov pridelených na kontá poverených veterinárnych lekárov; kontom je
vymedzený elektronický priestor v centrálnom registri spoločenských zvierat určený na prideľovanie pasov, 
c) výsledky sérologického vyšetrenia na besnotu a údaje o inej vakcinácii, 
d) dátum vydania pasu a dátum jeho zrušenia, 
e) meno a priezvisko povereného veterinárneho lekára, ktorý pas vydal alebo zrušil. 

§ 3 
(1) Žiadosť o poverenie na vydávanie pasov, ktorú súkromný veterinárny lekár predkladá Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky (ďalej len „správa“), je súčasťou prílohy č. 1. 
(2) Prílohou k žiadosti súkromného veterinárneho lekára o poverenie na vydávanie pasov je a) kópia osvedčenia na vykonávanie súkromnej veterinárnej činnosti,3) b) kópia dodacieho listu čítacieho zariadenia, ktorým možno odčítavať údaje z elektronických identifikačných systémov podľa príslušných technických noriem, 4) alebo potvrdenie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o preukázaní držby funkčného čítacieho zariadenia, c) vyhlásenie omožnosti denného prístupu k internetu. 
(3) Prevádzkovateľ centrálneho registra spoločenských zvierat pridelí orgánom veterinárnej správy a povereným veterinárnym lekárom prístupové meno a heslo, ktoré je pre každého jedinečné a umožňuje prístup do centrálneho registra spoločenských zvierat v rozsahu priznaných prístupových práv. 
(4) Prevádzkovateľ centrálneho registra spoločenských zvierat vymedzí konto pre každého povereného veterinárneho lekára. 
(5) Poverený veterinárny lekár nahlási prevádzkovateľovi centrálneho registra spoločenských zvierat sériové čísla všetkých nadobudnutých pasov. Prevádzkovateľ centrálneho registra spoločenských zvierat zapíše nahlásené pasy na konto povereného veterinárneho lekára. Spôsob nahlasovania sériových čísel nadobudnutých pasov určí a zverejní prevádzkovateľ centrálneho registra spoločenských zvierat. 
(6) Pri vydávaní pasu poverený veterinárny lekár vyplní časti I až III pasu a v časti XI pasu uvedie dátum vydania pasu a potvrdí ho odtlačkom pečiatky a podpisom. 

§ 4 
Žiadosť výrobcu o pridelenie sériových čísel pasov spoločenských zvierat sa predkladá správe a jej vzor je v prílohe č. 2. 

§ 5 
(1) Poverený veterinárny lekár vedie evidenciu prijatých, vydaných a zrušených pasov spôsobom znemožňujúcim zmenu alebo vymazanie údajov v evidencii bez možnosti ich zistenia. Ak sa na tento účel používa výhradne elektronická evidencia, poverený veterinárny lekár použije na jej vedenie počítačový program, ktorý znemožňuje vymazať alebo meniť údaje bez trvalého záznamu predchádzajúceho údaja a zabezpečuje pravidelné zálohovanie dát spôsobom, ktorý znižuje riziko ich súbežného poškodenia s dátami vedenými v počítači alebo na serveri. 
(2) Evidencia podľa odseku 1 obsahuje najmenej tieto údaje 
a) o prijatých pasoch:
1. poradové číslo záznamu o prijatí pasu, 
2. dátum prijatia pasu od jedného výrobcu pasu, 
3. počet prijatých pasov a ich sériové čísla, 
4. meno a priezvisko alebo obchodné meno výrobcu pasu, 
b) o vydaných a zrušených pasoch:
1. poradové číslo záznamu o vydaní alebo zrušení pasu, 
2. dátum vydania alebo zrušenia pasu, 
3. sériové číslo pasu, 
4. údaje o vlastníkovi spoločenského zvieraťa, pre ktoré bol vydaný pas, 
5. opis spoločenského zvieraťa, 
6. identifikáciu spoločenského zvieraťa, 
7. dôvod zrušenia pasu, 
c) o veterinárnych úkonoch:
1. poradové číslo záznamu o vykonanom veterinárnom úkone, 
2. dátum záznamu o vykonanom veterinárnom úkone, 
3. údaje o vakcinácii proti besnote, 
4. údaje o inej vakcinácii, 
d) o výsledku sérologického testu na besnotu:
1. poradové číslo záznamu o výsledku sérologického testu na titer neutralizačných protilátok proti besnote, 
2. dátum záznamu o výsledku sérologického testu na titer neutralizačných protilátok proti besnote, 
3. číslo pasu, v ktorom sa vykonal záznam, 
4. číslo nezameniteľného označenia testovaného spoločenského zvieraťa, 
5. dátum odberu vzorky, 
6. číslo výsledku laboratórneho vyšetrenia, 
7. zistený titer, 
8. názov a adresu laboratória, ktoré vykonalo test. 
(3) Poverený veterinárny lekár poskytne prevádzkovateľovi centrálneho registra spoločenských zvierat účinnosť potrebnú pre riadnu prevádzku centrálneho registra spoločenských zvierat. 

§ 6 
(1) Prevádzkovateľ centrálneho registra spoločenských zvierat oznámi správe každé nahlásenie čísla
a) pasu, ktoré je v databáze už zaregistrované, 
b) pasu, ktoré nie je v súlade s prideleným sériovým číslom pasu, 
c) transpondéra a jeho typ, ktorý je v databáze už pridelený spoločenskému zvieraťu, okrem záznamu v časti „Zrušené pasy“. 
(2) Oprava alebo zmena vykonaná v pase je platná, ak je zaznamenaná v centrálnom registri spoločenských zvierat. 

§ 7 
Ohlásenie podľa § 37 ods. 1 písm. a) zákona, ktoré sa zasiela najneskôr 14 dní pred začatím, prerušením alebo skončením činnosti, obsahuje: 
a) meno, priezvisko, miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,
 b) meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene osoby uvedenej v písmene a), 
c) registračné číslo, ak bolo pridelené, 
d) druh vykonávanej činnosti, 
e) dátum začatia, skončenia alebo prerušenia činnosti. 

§ 8 
(1) Denná evidencia, ktorá sa vedie podľa § 37 ods. 2. písm. b) prvého bodu zákona (ďalej len „denník“), obsahuje 
a) údaje o individuálnej identifikácii každého zvieraťa:
1. druh, 
2. plemeno, 
3. pohlavie, 
4. dátum narodenia, 
5. číslo transpondéra alebo tetovania, 
b) údaje o zmenách:
1. dátum prísunu, odsunu spoločenského zvieraťa, 
2. ak ide o prísun spoločenského zvieraťa, identifikačné údaje predchádzajúceho vlastníka podľa § 7 písm. a) a c), 
3. ak ide o odsun, identifikačné údaje nového vlastníka podľa § 7 písm. a) a d), 
4. dátum úhynu spoločenského zvieraťa, 
c) ostatné údaje:
1. veterinárne úkony vykonané na zvierati, dátum vykonania, 
2. meno a priezvisko súkromného veterinárneho lekára ktorý úkon vykonal. 
(2) Každá zmena sa zaznamená do denníka do 24 hodín od vykonania zmeny. 
(3) Denník sa vedie minimálne v papierovej forme. Titulná strana denníka obsahuje registračné číslo, meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresu trvalého pobytu alebo sídlo fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby podľa § 7. Denník je overený úradným veterinárnym lekárom regionálnej veterinárnej a potravinovej správy na titulnej strane. 

§ 9
 Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 74/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat.

§ 10 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.
 
klub slovenskych chovatelov kopovov slovensky polovnicky zvaz medzinarodvny klub slovenskeho hrubosrsteho stavaca
pet park
Utulok Lucenec
Zbrojnica
mesto Lucenec
happy dog
mkk brezno
happy dog
z polytanu.sk

Všetky práva vyhradené pre Kynologický klub Lučenec; © 2012; autor: www.webtrix.sk